Óvodai beíratás közzététele

Értesítés


Sarud Község Önkormányzata, mint a Sarudi Tavirózsa Óvoda fenntartója, értesíti a szülőket,
hogy az óvodai nevelésre kötelezett gyerekek beiratkozását a 2018/2019-es nevelési évre a
következő időpontokban határozza meg.


2018. május 10. (csütörtök) 9-15 óra között
2018. május 11. (péntek) 8-14 óra között
Beiratkozás helye: Sarudi Tavirózsa Óvoda Sarud Munkácsy út 2/2


A beiratkozáshoz szükséges iratok:


- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat)
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
- a gyermek TAJ kártyája
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa


Az óvodavezető felhívja a szülők figyelmét:


1. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2015.szeptember 1-jétől
hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, melynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt
születtek és még nem jártak óvodába.
3. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt. Az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen
túl határozati formában köteles közölni a szülővel.
4. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól
számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el
és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem,
továbbá az óvodai felvétellel érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
esetében.


Sarud, 2017. 04. 09.

dr. Váradi Ágnes

jegyző

http://sarud.hu/sites/default/files/statikus-mellekletek/ovodai_beiratas...